Privacy policy

Brutsaert Ingenieurs (hierna Brutsaert genoemd), gevestigd Citadellaan 22 te 9000 Gent, hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.

De meeste informatie op onze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Het is wel mogelijk dat de gebruiker binnen de professionele context om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving (de wet van 8 december 1992)   en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Ingevolge deze bepalingen heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.

Door het feit dat de gebruiker op onze website (of via een ander kanaal) een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt hij Brutsaert om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit en marketing.  

Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Brutsaert op het e-mailadres: brutsaert@brutsaert.be.

Brutsaert zal er alles aan doen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot: Frank Labiau, zaakvoerder, via zijn mailadres frank.labiau@brutsaert.be.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.